Informačná tabuľa

Dom seniorov Machulince, n.o., v zastúpení riaditeľky Mgr. Jany Harangozovej, poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu

v nepretržitej prevádzke v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

V súčasnosti z dôvodu voľných miest pre prijímateľov sociálnych služieb má Dom seniorov Machulince, n.o., možnosť

umiestniť nových klientov.

 

Cieľovou skupinou sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej osobe z dôvodu veku alebo zdravotného stavu v zmysle § 35 zákona

č. 448/2008 Z. z.  pre druh sociálnej služby zariadenie pre seniorov.

V prípade záujmu o umiestnenie v zariadení pre seniorov Vám bližšie informácie poskytne p. riaditeľka neziskovej organizácie -

Mgr. Jana Harangozová.

Tel. kontakt:    0908/ 464 267,  037/630 17 70

e-mail:     dss.machulince@gmail.com

Bližšie informácie nájdete aj na stránke obce alebo linku: 

https://www.obecmachulince.sk/<wbr></wbr>p/125/dom-seniorov-machulince.<wbr></wbr>html